Zasady obsługi osób posługujących się językiem migowym

• W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

1. strony internetowe KM PSP,
2. pocztę elektroniczną,
3. faksy.

• Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

• KM PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

• KM PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.

• Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

• Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KM PSP, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

• Zgłoszenia można dokonać:

1. elektronicznie na adres: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl
2. faksem na nr: 61 2220300
3. osobiście na piśmie w Kancelarii KM PSP