Statut


STATUT

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie pod nazwą „ Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej” zwany dalej Związkiem jest niezależną i samodzielną
organizacją posiadającą osobowość prawną.
2. Osobowość prawną posiadają Zarząd Główny, a także zarządy wojewódzkie i koła
Związku za zgodą Zarządu Głównego.
§ 2
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.
§ 3
1. Związek ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków oraz posiadać własny sztandar.
2. Wzory sztandarów i odznak ustala Zarząd Główny Związku.
§ 4
Związek może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód
przeznaczony jest na realizację jego zadań statutowych.
§ 5
1. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym profilu.
2. Związek może wchodzić w skład krajowych federacji i innych związków emerytów i
rencistów.
§ 6
Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej jego członków.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
 
Celem Związku jest:
1) zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów           (wdowców ) po strażakach – zwanych dalej członkami Związku,
2) ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy,
uprawnień socjalno- bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli,
3) organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
4) pielęgnowanie- utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służba pożarniczą,
5) czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
6) wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz w innych
sprawach publicznych,
7) pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz
zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym publicznym,
8) umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,
9) reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji
państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a w szczególnie socjalno -bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.
§ 8
Związek realizuje swoje zadania poprzez:
1) pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne i socjalno – bytowe,
2) organizowanie imprez okolicznościowych związanych z tradycjami pożarniczymi, a
także rekreacyjno – wypoczynkowych i kulturalnych,
3) wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności strażactwa ochotniczego,
4) współdziałanie z komendami i jednostkami straży , związkami zawodowymi oraz
innymi organizacjami społecznymi,
5) podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących nasze środowisko,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi
organizacjami w kraju i za granicą,
7) odbywanie okresowych zebrań członków koła i władz Związku,
8) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów i zadań statutowych.
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 9
Członkowie Związku dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 10
1) Członkiem zwyczajnym Związku mogą zostać byli członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariusze pożarnictwa, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy cywilni ochrony przeciwpożarowej oraz wdowy                     ( wdowcy) po zmarłych strażakach,
2) Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna.
3) Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla Związku.
4) W uznaniu zasług prezesów zarządów związku wszystkich szczebli mogą być im
przyznane tytuły honorowych prezesów. Uchwały o nadaniu tych tytułów podejmują: Zjazd Krajowy, zjazdy wojewódzkie i walne zebrania kół.
§ 11
Członków zwyczajnych przyjmują zarządy kół po złożeniu pisemnej deklaracji.
1. Członków wspierających przyjmują poszczególne ogniwa Związku.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny na wniosek zarządu
wojewódzkiego lub z własnej inicjatywy.
3. Członkiem Związku nie może zostać osoba, która została ze służby (prac) wydalona dyscyplinarnie lub zwolniona na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadowym na karę pozbawienia wolności.
4. Od uchwały zarządu koła w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Związku
przysługuje prawo odwołania do zarządu wojewódzkiego.
5. Zarząd Wojewódzki rozpatruje odwianie o którym mowa w ust. 5 i zawiadamia
zainteresowanego o swojej decyzji, która jest ostateczna.
§ 12
Utrata praw członkowskich następuje przez:
1) Wystąpienie – zrezygnowanie z przynależności,
2) Skreślenie z listy członków – dokonanego uchwała zarządu koła z powodu zalegania z opłata składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nieuczestniczenie w zebraniach koła przez ten sam okres bez uzasadnionej przyczyny,
3) Wydalenie ze Związku na podstawie uchwały zarządu koła, zatwierdzonej przez
zebranie członków koła, co może nastąpić za:
a) naruszenie postanowień statutu,
b) nieprzestrzeganie uchwał władz Związku,
c) stwierdzenie postawy nie licującej z godnością członka Związku,
4 ) utrata członkostwa zobowiązuje do niezwłocznego zdania legitymacji członkowskiej.
1. Tryb odwoławczy:
1) Od uchwały dotyczącej skreślenia lub wydalenia ze Związku przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do właściwego zarządu wojewódzkiego w terminie 30 dni od powzięcia widomości o skreśleniu lub wydaleniu,
2) Zarząd wojewódzki rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
Uchwała- decyzja zarządu wojewódzkiego jest ostateczna.
§ 13
Członkowie Związku są zobowiązani:
1) stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz
Związku,
2) brać aktywny udział w działalności Związku, propagować jego cele i zadania,
3) upowszechniać w swoim otoczeniu zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz
pomagać strażakom ochotnikom w realizacji ich społecznych zadań i obowiązków,
4) dbać o dobre imię Związku i jego członków,
5) przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz dbać o właściwą postawę etyczno –moralną,
6) opłacać regularnie składkę członkowską.
 
ROZDZIAL IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU
 
§ 14
1. Organizacja Związku obejmuje:
a) władze naczelne,
b) władze wojewódzkie
c) koła jako podstawowe jednostki Związku.
2. Władze wojewódzkie obejmują swoim zakresem działania teren województwa.
3. Koła działają na ustalonym przez odpowiednie władze Związku obszarze i za zgodą Zarządu Głównego mogą w uzasadnionych przypadkach spełniać funkcję zarządu wojewódzkiego.
4. Zarząd Główny lub zarządy wojewódzkie powołują w miarę potrzeb komisje problemowe o charakterze opiniodawczo - wykonawczym.
5. Uchwały władz Związku zapadają zwykła większością głosów przy co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad. Przy braku przewidywanej liczby członków (delegatów) zebranie członków i Zjazd delegatów odbywa się w drugim terminie, z góry ustalonym i zapowiedzianym przez zarząd właściwego szczebla Związku. Powzięte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych - uprawnionych do głosowania.
6. Wybory do wszystkich władz Związku odbywają się w drodze tajnego głosowania. Wybory mogą być przeprowadzone jawnie na podstawie uchwały zjazdu lub zebrania.
7. Zarządy lub komisje rewizyjne wszystkich stopni mogą w czasie trwania kadencji
dokooptować członków na miejsca wakujące w łącznej liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
8. Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata.
9. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami władz tego samego szczebla bądź etatowymi pracownikami Związku.
 
ROZDZIAŁ V
NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU
 
§ 15
Władzami naczelnymi Związku są:
1) Krajowy Zjazd Delegatów
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
 
A. Krajowy Zjazd Delegatów
 
§ 16
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższa władzą Związku. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Termin Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Główny, który zawiadamia o tym delegatów i zarządy wojewódzkie, podając miejsce i porządek obrad na 30 na dni przed zapowiadanym terminem.
3. W Krajowym Zjeździe udział biorą:
a) z głosem decydującym – delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach delegatów w
liczbie ustalonej przez Zarząd Główny,
b) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz naczelnych, prezesi zarządów wojewódzkich nie będący delegatami oraz osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Związku,
c) z głosem doradczym – zaproszeni goście nie będący członkami Związku.
§ 17
Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów:
1) z inicjatywy własnej,
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej ˝ liczby zarządów wojewódzkich Związku.
§ 18
Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinno nastąpić w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 
§ 19
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działania Związku,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie zmian w statucie,
4) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) uchylanie uchwał zjazdów wojewódzkich sprzecznych z obowiązujących prawem i
statutem,
6) udzielanie Zarządowi Głównemu pełnomocnictw w sprawach należących do
kompetencji Zjazdu Krajowego Delegatów,
7) decydowanie o rozwiązaniu Związku,
8) decydowanie o innych sprawach wniesionych przez Zarząd Główny delegatów pod
obrady Krajowego Zjazdu Delegatów.
 
B. Zarząd Główny
 
§ 20
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i w okresie miedzy Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem jego działalności.
2. Zarząd Główny składa się z 15 -25 członków.
§ 21
Do zakresu działania Zarządu Głównego należą:
1) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) uchwalanie planów działania Związku na podstawie uchwały programowej przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów,
3) ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Związku,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad podziału środków finansowych z tego tytułu pomiędzy koła, zarządy wojewódzkie i Zarząd Główny,
5) powoływanie stałych lub niestałych komisji problemowych,
6) zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów i ustalanie zasad wyboru delegatów na
zjazd oraz przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu Zjazdu,
7) zawieszanie wykonywania uchwał zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem i statutem,
8) uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem i statutem,
9) podejmowanie uchwał w sprawach powoływania i rozwiązywania zarządów
wojewódzkich Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania majątku
ruchomego Związku,
11) decydowanie o sprawach współpracy ze stowarzyszeniami, związkami i innymi
organizacjami krajowymi zagranicznymi,
12) decydowanie o przystąpieniu do federacji z innymi stowarzyszeniami emerytów i
rencistów w kraju,
13) przyjmowanie członków wspierających,
14) nadawanie godności członka honorowego Związku,
15) nadawanie sztandarów, odznak i wyróżnień,
16) uchwalanie regulaminów pracy dla ogniw Związku.
§ 22
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 
§ 23
Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 11 osób, w tym prezesa, 1- 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§ 24
Prezydium zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresach między plenarnymi posiedzeniami, a do jego działania należy w szczególności:
1) realizowanie na bieżąco uchwała Zarządu Głównego,
2) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Związku,
3) zawieszanie uchwał zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem, statutem i
regulaminami,
4) inspirowanie działalności zarządów wojewódzkich i udzielanie im pomocy,
5) bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami,
6) składanie sprawozdań na posiedzeniach Zarządu Głównego,
7) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny.
§ 25
Członkowie Zarządu i jego Prezydium mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach
macierzystych kół i posiedzeniach zarządów wojewódzkich na terenie, których zamieszkują.
 
C. Główna Komisja Rewizyjna
 
§ 26
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
2. Główna Komisja rewizyjna składa się z 5 – 7 członków, a w jej skład nie mogą być
wybierani członkowie Zarządu Głównego. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 27
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz na dwa lata całokształtu działalności statutowej i
gospodarki finansowej Zarządu Głównego oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,
2) nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych niższych szczebli,
3) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe delegatów wraz z oceną całokształtu
działalności i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
4) uczestnictwo przedstawiciela ( przewodniczącego, członka) Komisji Rewizyjnej w
posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium,
5) sporządzanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 
ROZDZIAŁ VI
WŁADZE WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKU
 
§ 28
Władzami wojewódzkimi Związku są:
1) wojewódzki zjazd delegatów,
2) zarząd wojewódzki Związku,
3) wojewódzka komisja rewizyjna.
 
 
 
A. Wojewódzki zjazd delegatów
 
§ 29
1. Wojewódzki zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie województwa.
2. W wojewódzkim zjeździe delegatów udział biorą:
1) z głosem decydującym – wybrani na walnych zebraniach kół delegaci w liczbie
ustalonej przez zarząd wojewódzki,
2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i
prezesi poszczególnych kół o ile nie są delegatami oraz osoby zaproszone na zjazd spośród członków Związku.
3. Wojewódzki zjazd delegatów może3 być zwyczajny i nadzwyczajny.
4. Zwyczajny wojewódzki zjazd delegatów odbywa się co cztery lata.
5. Nadzwyczajny zjazd delegatów zwoływany jest przez zarząd wojewódzki:
1) z inicjatywy własnej zarządu wojewódzkiego,
2) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
3) na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
4) na żądanie 1/3 ogólnej liczby zarządów kół działających na terenie województwa w
formie uchwały.
§ 30
Do właściwości wojewódzkiego zajazdu delegatów należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu wojewódzkiego i
wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
2) ustalanie programów działania,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu,
4) wybór członków zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd,
6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu zarządu wojewódzkiego i przekazaniu jego
majątku i funduszy,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji wojewódzkiego
zjazdu delegatów.
 
B. Zarząd wojewódzki
 
§ 31
1. Zarząd wojewódzki składa się z 7 do 17 członków.
2. Zarząd Wojewódzki wybiera spośród siebie: Prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3.Wojewódzki zjazd delegatów może ustalić oddzielny wybór na funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego.
4. Zarząd wojewódzki odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
5.Zarząd wojewódzki kieruje całokształtem działalności Związku na terenie województwa w okresie między zjazdami i odpowiada za swoja pracę i działalność przed wojewódzkim zjazdem delegatów i Zarządem Głównym Związku..
§ 32
Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego należy:
1) reprezentowanie wojewódzkich władz i struktur Związku na zewnątrz oraz działanie w ich imieniu,
2) wykonywanie uchwał wojewódzkiego zjazdu delegatów i władz Związku oraz zaleceń komisji rewizyjnej,
3) opracowywanie planów działania,
4) powoływanie i rozwiązywanie kół,
5) uchwalanie regulaminów pracy,
6) ustalanie zasad wyboru delegatów i zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych
wojewódzkich zjazdów,
7) zarządzanie funduszami i majątkiem zarządu wojewódzkiego,
8) rozpatrywanie odwołań, a także zawieszanie i uchylanie kół sprzecznych z prawem i statutem,
9) bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami,
10) podejmowanie uchwał w zakresie innych spraw dotyczących działalności Związku na terenie województwa.
§ 33
Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium zarządu wojewódzkiego.
§ 34
Prezydium działa w imieniu zarządu wojewódzkiego w okresie między jego posiedzeniami.
§ 35
Do zakresu działania prezydium zarządu wojewódzkiego należy:
1) realizowanie na bieżąco uchwał zarządu wojewódzkiego,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem zarządu wojewódzkiego,
3) zawieszanie uchwał zarządów kół sprzecznych z prawem i statutem,
4) inspirowanie działalności zarządów kół oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,
5) współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi działającymi w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
6) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na posiedzenia zarządu
wojewódzkiego,
7) składanie sprawozdań na posiedzeniach zarządu wojewódzkiego,
8) reprezentowanie zarządu wojewódzkiego na zewnątrz,
9) wykonywanie innych czynności zleconych przez zarząd wojewódzki.
§ 36
Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez prezesa zarządu wojewódzkiego.
§ 37
Członkowie zarządu wojewódzkiego i jego prezydium mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach kół macierzystych i ich zarządów, na terenie których zamieszkują.
 
C. Wojewódzka komisja rewizyjna
 
§ 38
1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej całokształtu
działalności Związku na terenie województwa.
2. Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 3 – 7 członków.
3. Wojewódzka komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 
4. Członkowie komisji rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach zarządu wojewódzkiego, a także w zebraniach kół i zarządów.
§ 39
Do zakresu działania wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz na dwa lata całokształtu działalności Związku na terenie województwa oraz prowadzenie bieżącej kontroli pracy zarządu wojewódzkiego,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych i zgłaszanie swoich wniosków zarządowi
wojewódzkiemu,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności i wyników kontroli, nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych kół,
4) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego wojewódzkiego zjazdu delegatów, a także wnioskowanie o odbycie posiedzenia zarządu wojewódzkiego.
 
ROZDZIAŁ VII
KOŁA ZWIĄZKU
 
§ 40
Koła są podstawowymi jednostkami Związku.
Do tworzenia koła wymagana jest co najmniej liczba 7 członków założycieli.
§ 41
Władzami koła są:
1) walne zebranie,
2) zarząd koła,
3) komisja rewizyjna koła.
 
A. Walne zebrania koła
 
§ 42
1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła, które ma charakter zebrania
sprawozdawczo – wyborczego. Może ono być: zwyczajne nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie koła zwoływane jest co cztery lata.
3. Nadzwyczajne walne zebranie koła zwoływane jest na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek 1/3 liczby członków koła oraz na żądanie zarządu wojewódzkiego lub wojewódzkiej komisji rewizyjnej.
4. Zwoływanie nadzwyczajnego walnego zebrania koła powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
5. Walne zebranie koła jest prawomocne przy obecności co najmniej ˝ liczby członków.
6. W walnym zebraniu koła udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie koła,
2) Z głosem doradczym – przedstawiciele wyższych władz Związku, członkowie
wspierający oraz osoby zaproszone.
§ 43
Do właściwości walnego zebrania koła należy:
1) ustalenie zadań dla zarządu koła,
2) rozpatrywanie sprawozdań zarządu koła,
3) wybór zarządu,
4) wybór delegatów na wojewódzki zjazd,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków lub wydalenia ze
Związku,
6) uchwalenie wyższych stawek członkowskich od ustalonych przez Zarząd Główny, z przeznaczeniem kwoty na potrzeby statutowe koła,
7) rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków koła i wyższe władze
Związku,
8) w kołach liczących co najmniej 15 członków do właściwości walnego zebrania koła
należy również:
a) dokonywanie wyboru komisji rewizyjnej koła,
b) rozpatrywanie wniosków komisji rewizyjnej koła.
 
B. Zarząd koła
 
§ 44
1. Zarząd koła kieruje działalnością koła zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Związku oraz uchwałami walnego zebrania koła.
2. W zależności od wielkości koła zarząd składa się 3 – 7 członków.
3. Zarząd koła wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa,  sekretarza i skarbnika. W kołach o liczbie do 10 członków - tylko prezesa, sekretarza i skarbnika, którzy wykonują wszystkie zadania należące do kompetencji zarządu koła.
4. Posiedzenia zarządu koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 45
Do zakresu działania zarządu koła należy:
1) opracowywanie planów pracy zarządu i kierowanie pracami koła,
2) gospodarowanie funduszami koła,
3) realizowanie uchwał walnego zebrania koła i zaleceń władz nadrzewnych Związku,
4) składanie na walnym zebraniu sprawozdań,
5) wyrażenie opinii i stanowisk w sprawach związkowych,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć do koła oraz skreśleń z listy członków lub wydaleń ze Związku,
7) organizowanie pomocy wzajemnej,
8) opiniowanie wniosków o przyznanie zapomóg z funduszu socjalnego,
9) podejmowanie uchwała w sprawach dotyczących realizacji statutowych zadań,
10) organizowanie zebrań członków koła nie rzadziej niż raz do roku.
 
D. Komisja rewizyjna koła
 
§ 46
1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej koła.
3. Członkowie komisji rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach zarządu koła.
§ 47
Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1) Przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności koła i zarządu,
2) Składanie sprawozdań na walnym zebraniu koła,
3) Wydawanie zaleceń pokontrolnych i składanie wniosków,
4) Występowanie z żądaniem zwołania walnego zebrania koła lub posiedzenia zarządu w przypadkach uzasadnionych.
ROZDZIAŁ VIII
MAJATEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
 
§ 48
Majątek i fundusze Związku składają się :
1) ze składek członkowskich,
2) z wpływów z działalności gospodarczej,
3) z darowizn i zapisów,
4) z wpływów z majątku rzeczowego i nieruchomości.
§ 49
1. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny.
2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Związku upoważniony jest Zarząd Główny.
3. Te same uprawnienia maja zarządy wojewódzkie oraz zarządy kół Związku w stosunku do majtku i funduszy będących w ich władaniu.
4. Do podpisywania dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe wymagane są podpisy prezesa i skarbnika danej jednostki organizacyjnej, względnie dwóch upoważnionych członków tych zarządów.
 
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 50
1. Zmianę statutu Związku uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku i funduszy
podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.