Ogłoszenia

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dostawa paliw płynnych

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-764 Poznań, ul. Wolnica 1
woj. wielkopolskie, tel. (061) 82 15 300, fax. (061) 82 15 402
 
 
Miejsce realizacji:
Poznań.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
mł. bryg. Witold Rewers – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o zawarciu umowy - wykonanie usługi sprzątania

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-764 Poznań, ul. Wolnica 1
woj. wielkopolskie, tel. (061) 82 15 300, fax. (061) 82 15 402
 
 
Miejsce realizacji:
Poznań.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
mł. bryg. Witold Rewers – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonywanie usługi sprzątania

Poznań, dnia 14 grudnia 2006r.
RT-2370/15/2006
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-764 Poznań, ul. Wolnica 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„WYKONYWANIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ W POZNANIU
Postępowanie ogłoszone zostało w dniu 28listopada 2006 roku.
Dane o ofertach:
a)      liczba złożonych ofert: 6
b)     liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 2
Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta firmy:
ALKOM Firma Handlowo – Usługowa
mgr inż. Henryk Sienkiewicz
61-249 Poznań
ul. Falista 6/1
Wartość oferty:
Netto: 71.855,28 zł
Brutto: 87.663,44 zł
Termin wykonania: od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku
Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery ważne oferty na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej analizy w kryterium oceny jakim była najniższa cena ofertowa wyłoniono wyżej wymienionego Wykonawcę.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa paliw

Poznań, dnia 14   grudnia 2006r.
RT-2370/ 8 /2006
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-764 Poznań, ul. Wolnica 1
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
BEZGOTÓWKOWA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH, OLEJÓW I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO EKSPLOATOWANEGO W KM PSP W POZNANIU”
Postępowanie ogłoszone zostało w dniu 18 października 2006 roku w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 284 z dnia 25. 10. 2006 roku, poz. 54968
Dane o ofertach:
a)      liczba złożonych ofert: 1
b)     liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0
Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez:
SHELL POLSKA SP. Z O. O.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A
02 – 366 Warszawa
 
Wartość oferty:
Netto: 640.898,23 zł
Brutto: 781.895,85 zł
Upusty:
-          0,03 PLN za każdy zakupiony litr paliwa,
-          15% od ceny sprzedaży na płyn do spryskiwaczy,
-          7% od ceny sprzedaży na oleje silnikowe.
Termin wykonania: od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku
Warunki płatności: 20 dni od daty otrzymania faktury.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna ważna oferta na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonej analizy w kryterium oceny jakim była cena ofertowa                 i wysokość stałego upustu wyłoniono wyżej wymienionego Wykonawcę.

Wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

       Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: Realizacja prospektów propagujących działania proekologiczne Państwowej Straży Pożarnej. Foldery te rozpowszechniane będą podczas akcji edukacyjnych realizowanych przez strażaków w szkołach i na imprezach edukacyjnych organizowanych przez UM i inne organizacje.

Wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: „Przeciwdziałanie skutkom skażeń chemicznych i ekologicznych przez dokonanie zakupu specjalistycznej armatury wraz z wężami do neutralizacji zagrożeń”
W ramach zadania zrealizowano następujące zakupy:
 
 
 
-                   Zakup 2 sztuk prądownic uniwersalnych TURBOMATIC na kwotę 1.758,66 zł,
-                   Zakup prądownicy wodnej Quadrafog 150 z adapterem piany ciężkiej na kwotę 2.741,34 zł,
-                   Zakup węża ciśnieniowego szybkiego natarcia dla samochodu GBA z JRG 7 wraz z montażem na kwotę 2.706,64 zł,
-                   Zakup węży powlekanych poliester WP 52-20-ŁA - 200szt oraz 50 szt węży powlekanych poliester WP-75-20-ŁA na kwotę 42.639, 50 zł,
-                   Zakup 12 szt pożarniczych węży ssawnych PCV typ 110-2500/ŁA na kwotę 3.107, 28 zł,
-                   Zakup 6 szt prądownic uniwersalnych TURBOJET na kwotę 7.704, 00zł.
 
Razem na kwotę 60.657, 42 zł – dofinansowanie z GFOŚiGW w Poznaniu w kwocie

Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: „Zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją i likwidacją skażeń chemiczno- ekologicznych środowiska.

W ramach zadania zrealizowano następujące zakupy:
  • Zakup 350 opakowań 20 kilogramowych sorbentu COMPACT SC 20 przeznaczonego do usuwania rozlewów substancji ropopochodnych podczas akcji będących efektem wypadków drogowych oraz awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych na kwotę 22.395,10 zł,
  • Zakup 6.560 l środka /pianotwórczego/ neutralizującego PROTEKTOL SAT-10 do neutralizacji i likwidacji skażeń środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi na kwotę 21.408,56 zł,
  • Zakup 440 l środka /pianotwórczego/ neutralizującego PROTEKTOL SAT-10 do neutralizacji i likwidacji skażeń środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi na kwotę 1450,06 zł,
  • Zakup 150 sztuk Rękawów Sorbentowych RS 3,0/200 przeznaczonych do likwidacji rozlewów ropopochodnych na ciekach i zbiornikach wodnych na kwotę 19.260,00 zł.

Strony