Ogłoszenia

Wyrok w sprawie zapłaty

                                                                                                                    Poznań, dn. 17.10.2008r.

 
PRP-078-03/08
                                                  Kierujący Komórkami Organizacyjnymi
                                                 Komendy Miejskiej
                                                 w miejscu

      W dniu 09 października 2008 roku w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto odbyło się ostatnie posiedzenie Sądu Pierwszej Instancji oraz ogłoszenie wyroku w sprawie o zapłatę p-ko Skarbowi Państwa - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Powód dochodził roszczeń z tytułu uszkodzenia pojazdu marki Volkswagen na skutek czynności ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych przez Komendę Miejską w październiku 2007 roku w Poznaniu. Sąd oddalił powództwo w całości. Wyrok nie jest prawomocny.

Wsparcie finansowe z Gminnnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

     Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: Zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją i likwidacją skażeń chemiczno-ekologicznych środowiska naturalnego.

Nabór do służby w KM PSP Poznań

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
 
poszukuje kandydatów na stanowisko
stażysta /strażak
w zmianowym systemie służby w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu
Wymagania stawiane kandydatom:
Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
4/ być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5/ odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby

Strony