Pożar sadzy w kominie

W dniu 29.11.2018 około godziny 19:50 zastępy GBA, GCBA i SCD30 z JRG 2 zostały zadysponowane do rozpoznania zagrożenia na skrzyżowaniu ulic Marcelińskiej i Szamotulskiej w Poznaniu. Na miejscu okazało się, że doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym. Ratownicy ubrani w aparaty ochrony układu dróg oddechowych otworzyli wyczystkę pieca kominowego i wyciągnęli żarzącą się sadzę, a piec został wygaszony przez usunięcie resztek materiału palnego. Żarzące się materiały wyniesiono na zewnątrz budynku i ugaszono. Następnie ratownicy przy użyciu drabiny mechanicznej weszli na dach prowadząc działania gaśnicze przez użycie proszku gaśniczego i zestawu kominowego - dokonano czyszczenia przewodu kominowego w celu usunięcia palącej się sadzy z jego ścian. Sprawdzono także wszystkie pomieszczenia w budynku pod kątem obecności tlenku węgla, którego obecności nie stwierdzono.

Przypominamy, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Opracował:
asp. Dawid Sutkowski